دبستان و پیش دبستان غیردولتی دخترانه اخلاص
 
 
  کادر اداری و اجرایی
 

 

مدیر موسسه
خانم زینب امیرجانی
 
 

معاون 
خانم سمیه اسحاقیمشاور آموزشی
آقای محمد علی حمیدی نژادمعاون اجرایی و مسئول سایت
خانم مهرناز جوهری
 
 
مشاور و روانشناس
خانم مریم شیربازو